WARUNKI ZAKUPU USŁUGI WYKONANIA URZĄDZENIA - Czytaj

Moduł GSM - AMAZON II
Cena: 199 zł

ZAMÓW PRODUKT :
Moduł GSM - AMAZON II
Ilość sztuk:

CENA ZAWIERA:

 

      Moduł ten nie stanowi wyposażenia podstawowego, jest on jedną z możliwych opcji rozszerzających funkcjonalnośd sterownika AMAZON II. Dzięki niemu mamy możliwośd nieprzerwanej kontroli stanu akwarium. W razie wystąpienia nieprawidłowości związanych z przekroczeniem wartości temperatury lub PH wody ustawionych zakresów pracy, otrzymujemy natychmiastowe powiadomienie w postaci SMS’a z odpowiednim komunikatem. Moduł powiadamia też o uszkodzeniach czujnika temperatury lub sondy (przypadki gdy sterownik pokazuje na wyświetlaczu Err). Dodatkowo każdy moduł ma możliwośd wykorzystania dwóch wejśd w przypadku zwarcia któregoś z nich zostaje wysyłany komunikat SMS o fakcie zadziałania danego wejścia np. „Uruchomiono 7”, lub inny dowolny komunikat podany przez użytkownika do zaprogramowania. Domyślnie Amazon II ma wyłączoną obsługę tego modułu, a więc aby poprawnie działał, należy go włączyd w ustawieniach. Każdy z modułów powiadamiania GSM wymaga konfiguracji sieci GSM w której będzie wykorzystywany. Wymagane są: numer na który mają byd wysyłane informacje SMS, ograniczenia dotyczące ilości sms’ów na godzinę oraz komunikaty wejśd 7 i 8, przeznaczonych do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Użytkownik chcąc wykorzystad wejście powinien zastosowad stycznik zwierny, gdyż po zwarciu wejścia wysyłany jest SMS, np.: stycznik zwierny w drzwiach każdorazowo po jego zwarciu będzie wysyłany SMS o zadziałaniu wejścia, które go monitoruje. Sposób ten można wykorzystad jako ochronę szafki, pokoju lub mieszkania. Każdy moduł przed użyciem musi byd zaprogramowany w związku z tym przyszły użytkownik musi określid wszystkie w/w dane, aby mogły byd one zaprogramowane lub też na własne życzenie otrzyma program oraz schemat kabla za pomocą którego będzie mógł dowolnie zaprogramowad sobie moduł i komunikaty o alarmach. Standardowe komunikaty alarmów to: - Alarm! za wysokie PH w akwarium – we1 - Alarm! za niskie PH w akwarium – we2 - Alarm! za wysoka temperatura w akwarium – we3 23 - Alarm! za niska temperatura w akwarium – we4 - Błąd sondy PH – we5 - Błąd czujnika temperatury – we6 - Uruchomiono 7 – we7 - Uruchomiono 8 - we8 Każdy moduł posiada jeden z telefonów komórkowych GSM Nokia 5110, 5130, 6110, 6130, 6150 lub podobny bez simlocka z językiem polski, bez baterii i ładowarki. Moduł wyposażony jest w układ kontroli transmisji z telefonem. W przypadku, gdy telefon nie reaguje na komendy, moduł automatycznie odłącza mu napięcie zasilania, po czym załącza je ponownie i uruchamia aparat. Telefon nie wymaga akumulatora ponieważ zasilany jest z modułu, a moduł z AMAZON II , dlatego też możliwe jest, że telefon będzie wyświetlad okresowo komunikat „nie ładuje” charakterystycznym dźwiękiem alarmowym. Aby wyłączyd wszelkie dźwięki w telefonie należy w Menu wybrad opcję „dźwięki”, a w niej dźwięk dzwonka ustawid na wyłączony, następnie należy wybrad opcję dźwięki ostrzeżeo i wyłączyd, po tych operacjach na ekranie LCD powinien pojawid się piktogram przekreślona nutka informujący o wyłączeniu wszelkich dźwięków oprócz sygnalizacji naciśnięcia klawisza klawiatury.

Więcej na ten temat: Instrukcja A2.